Ladislav Čierny – umelecký profil

Žilinský umelecký fotograf Ing. Ladislav Čierny, CSc., rytier a člen Európskeho vinného rytierského stavu EVIRS, nie je umeleckému a fotografickému publiku neznámy. Svojský umelec, fotograf, člen Slovenskej federácie fotografov – člen FIAP, bývalý člen a stály priateľ Foto klubu Obzor v Žiline, vystavoval v rámci fotografického zoskupenia Lux Collegium a prezentoval svoju tvorbu doma a v zahraničí. Jeho práce mohli návštevníci v Slovenskej republike obdivovať na individuálnych a kolektívnych výstavách v Žiline, Nových Zámkoch, Prievidzi, ale aj v Bratislave, Martine, ale aj v Českej republike a Rakúsku. V roku 2011 vystavoval cyklus talianske Benátky v Severnom paláci hradu Strečno a súbor venovaný ľudovej architektúre Čičmian v Radenovom dome. V roku 2013 prekvapil priateľov umenia autorskou výstavou impresií v Sobášnom paláci v Bytči spôsobom, aký sa na Slovensku ani vo svete často nevidí. V lete 2014 sa uskutočnila v Makovického dome v Žiline vernisáž výstavy impresionistických fotografií, ktorú organizoval Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. V prvom štvrťroku 2015 sa uskutočnila na pôde úradu Žilinského samostatného kraja jubilejná výstava autora zameraná na 50 rokov tvorby. V druhom štvrťroku 2015 bola v rámci Bytčianskych dní autorská výstava v sobášnej sieni Renesančného kaštieľa v Bytči.

Laco Čierny sa venuje fotografii už 50 rokov. Po roku 1970 sprístupnil fotografom na Hornej Nitre svoje vedomosti v oblasti špeciálnych fotografických techník. Pre uplatnenie techník fotografickej manipulácie s obrazom dozreli podmienky s nástupom digitálnych fotoaparátov. Roky 2000 až 2005 boli pre autora obdobím hľadania vlastného fotografického videnia spôsobom tzv. cyber-fotografie, ktorá sama o sebe nepredstavuje samostatný výtvarný výraz, ale je vedecky podloženou formou výtvarného videnia na báze digitálnej techniky. Obrazy z tohto obdobia boli prezentované na mnohých výstavách, ale aj na Festivale Karneval Slovakia, v priestoroch Budatínskeho zámku, na Mariánskom námestí v Žiline, kde sme videli veľkoplošné Cyber – foto autora na javisku, aj v oblúkoch laubní.

Ladislav ČiernyPo roku 2005 bolo vidno snahu autora o vlastný impresionizmom ovplyvnený umelecký výraz a cyber – foto formu videnia. V tomto plodnom období vznikla väčšina fotografických obrazov na báze digitálneho post procesingu tak, ako ich väčšina z nás pozná napr. zo stálej expozície autora umiestnenej v Kultúrnom dome v Žiline – Závodí. O svojej tvorbe prednášal aj pre zahraničných študentov Rotary Clube Žilina.

Súčasná tvorba Laca Čierneho predstavuje takmer vedecké vyústenie fotografickej tvorby do videnia impresionistov. Jeho spôsob videnia možno pozorovať aj v kolekcii čiernobielych fotografií Renesančného paláca v Bytči, ktoré sú publikované aj v knihe Bytčianske rozhovory. V roku 2015 autor decentne a novátorsky spracoval tematiku impresií aktov, ktoré svojrázne decentne a kreatívne rozvíja. Prístup autora a jeho kurátorky a interpretačnej divy k téme aktov je ojedinelým umeleckým počinom vo fotografii ako takej.

Neočakávaným obohatením impresionistických vízií autora je jeho najnovšia po každej stránke náročná figurálna tvorba inšpirovaná surealizmom a kubizmom, s názvom umeleckého pseudonymu Lacéria, ktorá posúva umenie autora aj interpretačného umenia na novú vyššiu úroveň.